{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/bsf2r9xbt%2Fup%2F60064a5615405_1920.png","height":"200"}
 • ABOUT
 • SERVICE
 • WORKS
 • CONTACT
 • PR CENTER
 • Q & A
 • {"google":["Raleway","Lato"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×

  Golden M & D

   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/bsf2r9xbt%2Fup%2F60064a5615405_1920.png","height":"200"}
 • ABOUT
 • SERVICE
 • PARTNERS
 • WORKS
 • CONTACT
 • PR CENTER
 • 스타트업 창업 컨설팅 및 지원

  Business Start-up Planning and Investment

   

   

  부동산 관련 M/D 구성 요소 중 F&B 사업을 중점으로

  지원하며 시장성 조사 및 초기 자금 을 지원합니다.

   

  스타트업 창업 컨설팅 및 지원 

   

  (주) 골든엠앤디에서 진행한 창업 컨설팅 프로젝트 입니다.

  현재 진행 중

  {"google":["Raleway","Lato"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Raleway","Lato"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Gothic"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}